دانلود نمونه سوال پیام نور-پروژه-مقالات-پایان نامه و سوالات استخدامی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل تعالی سازمانی EFQMتوضیحات

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل تعالی سازمانی EFQM

 

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل تعالی سازمانی EFQM

شرح مختصر:

تعریف تعالی سازمانی EFQM

تعالی در لغت به معنی بلند شدن و برتر شدن است و تعالی سازمانی به معنای تعهّد سازمانی به رشد و توسعه پایدار و دایمی شرکت در جهت کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر سودآوری شرکت در یک محیط ملّی فراگیر و حمایت کننده می باشد. تعالی سازمانی تابع شرایط ویژه، فرهنگ،  محیط داخلی و خارجی و کسب و کار،  ویژگی نیروی انسانی سازمان،  نقاط قوّت و ضعف و فرصت ها و تهدید هایی است که سازمان را در بر گرفته است (جلوداری ممقانی،1389).

مدل های تعالی سازمانی در قالب الگوهای ارزیابی در صورتی که درست بکار گرفته شوند، ابزارهای کارآمدی هستند که می توانند مفاهیم و ارزش های سازمانی، تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک، به کار گیری روش های خود ارزیابی، یادگیری سازمانی و بهبود مداوم را در سازمان ها نهادینه نموده و امکان شناسایی بهترین فرآیندها را فراهم سازند (قورچیان،1388). مدل های تعالی سازمانی به سازمان کمک می کنند تا با مقایسه وضع موجود و مطلوب خود تفاوت ها را شناسایی و سپس با شناسایی عارضه ها و بررسی علل وقوع آن ها،  راه حل های بهینه سازی وضع موجود را تعیین و اجرا نمایند (نجمي وحسيني، 1387).

معیارهای توانمند سازآنچه که یک سازمان انجام می دهد را پوشش می دهند و عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن نتایج عالی توانمند سازو معیارهای نتایج، نتایجی هستند که یک سازمان بدست می آورد و بیان کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمند سازهستند. روش امتیاز دهی در مدل تعالی به این صورت است که کل امتیاز در این مدل 1000 است که معیارهای توانمند ساز50 درصد ارزش کل معادل 500 امتیاز را به خود اختصاص می دهد که وزن زیر مجموعه 5 معیار آن عبارت است از: فرآیندها 14درصد،  رهبری 10 درصد،  مشارکت و منابع 10 درصد،  کارکنان 9 درصد و خطّ مشی و استراتژی 8 درصد است. معیارهای نتایج نیزاز 50 درصد ارزش کل معادل 500 امتیاز برخوردارند که وزن زیر مجموعه آن عبارتند از: نتایج مشتریان 20 درصد، نتایج کارکنان 9 درصد نتایج جامعه 6 درصد و نتایج کلیدی عملکرد 15 درصد (صالحی،1389).

بنابراین،  با توجّه به رسالت و مأموریّت آموزش و پرورش که در تعلیم و تربیت جامعه نقش وافر دارد، ازاین رو، بررسی کارکرد شاخص های توانمند سازدر آن از اهمیّتی ویژه برخوردار است. سازمان ها برای این که باقی بمانند،  باید متعالی شوند. به بیان دیگر،  تعالی در کسب و کار و هر آنچه انجام می دهند، لازمه و زمینه ساز بقاست. از سوی دیگر،  سازمان ها برای تعالی نیازمند مدل و الگویی کارآمد هستند که بتوانند بر مبنای آن برنامه ریزی، اجرا، پایش وبازنگری داشته باشند (رضایتمندی و قاسمی،1385).

از سوی دیگر،  مشاهده ها و مطالعات اوّلیّه نشان می دهند که بسیاری از فعّالیّت های موجود در مدیریّت  آموزش و پرورش شهرستان جغتای مورد بررسی قرار نگرفته که این پدیده خود منجر به عدم قضاوت از کارکردهای آن مدیریّت خواهد شد. بنابراین، برای بررسی و ارزیابی واقعی، عملکرد آموزش و پرورش شهرستان جغتای با توجّه به شاخص های توانمند سازی مانند رهبری، خطّ مشی و استراتژی، منابع انسانی (کارکنان)، شراکت ها و منابع با مدل تعالی سازمانی مورد ارزیابی و قضاوت قرار خواهد گرفت.

2-3- مزاياي مدل تعالي سازماني EFQM

اين مدل از فرآيندهاي سازماني سيستماتيك و فراگير برخوردار است، نسبت به تغيير و تحوّل و نيازهاي ذینفعان واكنش سريع دارد، به نتايج كسب شده توسّط سازمان توجّه ويژه اي دارد، ارزيابي مبتني بر واقعيّات است، مشاركت گسترده كاركنان در انجام امور را مدّ نظر قرار مي دهد، نقاط قوّت زمينه هاي بهبود پذير در اين مدل قابل شناسائي است،  زبان مشترك مديريّت و كاركنان را فراهم مي كند، تبادل تجربيّات درون و بيرون سازمان با به كار گيري ابزار الگو برداري صحيح صورت مي گيرد، به منظور سرآمد كردن سازمان از روش خودارزيابي استفاده مي شود. محرّكي براي يادگيري هاي فردي و سازماني است، نشان دادن تصويري واقعي از کيفيّت فعّاليّت هاي سازمان، شناسايي حوزه هاي تمرکز فعّاليّت هاي بهبود، ساماندهي طرح هاي بهبود در چارچوبي واحد (قوی دل،1384).

2-4- تاريخچه مدل هاي تعالي سازماني

 در سال 1950 مؤسّسه اتّحادیّه دانشمندان و مهندسین ژاپن[1] آقاي دكتر ادوارد دمينگ را براي انجام سخنراني هاي مختلفي در زمينه كيفيّت به ژاپن دعوت نمود و در سال 1951 اين مؤسّسه به پاس خدمات دكتر دمينگ در زمينه كيفيّت جايزه اي به نام ايشان بنيان نهاد. مدلي كه جايزه دمينگ بر اساس آن تهيّه گرديد و از دهه پنجاه ميلادي در ژاپن به اجرا در آمد عمدتاً بر كيفيّت محصولات و روش هاي كنترل كيفي استوار است به بيان ديگر مدل جايزه دمينگ بر اين اصل استوار است كه براي توليد محصولات و خدمات با كيفيّت بالا نياز به هماهنگي همه جانبه و فراگير در سطح سازمان است.  اين مدل نگرش جديدي در بحث كيفيّت ايجاد كرد و همين تفكّر نگرش فراگير  منجر به ظهور «كنترل كيفيّت فراگير» در دهه 60 ميلادي گرديد (امیران،1384).

مديريّت كيفيّت فراگير روشي است براي مديريّت و اداره سازمان جهت تعيين كيفيّت با مشاركت همه اعضاي سازمان كه از طريق جلب رضايت مشتري و تأمين منافع همه ذينفعان بدست مي آيد (امیری،1384).

موفقيّت ژاپن در به كارگيري روش هاي علمي كسب و كار تهديدي جدي براي شركت هاي آمريكائي ايجاد كرد به طوري كه در دهه 80 بسياري از آن ها با واگذار كردن بازار به رقباي ژاپني در آستانه ورشكستگي قرار گرفتند اين تهديدات منجر گرديد كه شركت هاي غربي در روش هاي كسب و كار خود تجديد نظر كرده و مديريّت كيفيّت فراگير را بطور گسترده بكار گيرند (الهی،1378).

جايزه كيفيّت و سرآمدي کانادا[2] در سال 1983 و پس از آن در سال 1987 جايزه ملّي كيفيّت مالكوم بالدريج درآمريكا از اولين گام هايي بودند كه براي بخشيدن ديد فراگير به مدل هايي كه براي ارزيابي در مؤسّسات صنعتي و غير صنعتي مورد استفاده قرار مي گرفتند برداشته شد و اين مدل ها  در واقع پوشش دهنده تمامي اجزاي يك كسب و كار با در نظر گرفتن منافع تمامي ذينفعان بود (بلال زاده،1387).

به دنبال مدل مالكوم بالدريج در سال 1988 مدل تعالي سازماني EFQM در پاسخ به نياز بهبود رقابت پذيري سازمان هاي اروپايي توسط چهارده كمپاني بزرگ اروپايي ( بوش،  رنو،  فيات،  بي تي،  بول،  الكترولوكس،  ك ال ام،  نستله،  اوليوتي،  فيليپس،  سولزر،  فولكس واگن،  رازالت،  سيبا [3]) در كميسيون اروپايي مورد توافق واقع و امضاء گرديده است.  اين اقدام متهوّرانه از شبكه قدرتمند مديريّت در حال حاضر داراي 800 عضو از 38 كشور جهان در بخش خصوصي و دولتي مي باشد كه در چارچوب يك جامعه اروپايي و در زمينه بهبود كيفيّت در ادامه مدل مالكوم بالدريج از آمريكا و همچنين مدل دكتر دمينگ در ژاپن به پيش مي رود.

مدل EFQM  در سال 1991 به عنوان مدل تعالي كسب و كار معرفي گرديد كه در آن چارچوبي براي قضاوت و خودارزيابي سازماني و نهايتاً دريافت پاداش كيفيّت اروپايي ارائه شد، اين اقدام در سال 1992عملي گرديد. اين مدل نشان دهنده مزيت هاي پايداري است كه يك سازمان متعالي بايد به آن ها دست يابد. اين مدل به سرعت مورد توجّه شركت هاي اروپايي قرار گرفت و مشخّص شد كه سازمان هاي بخش عمومي و صنايع كوچك هم علاقه دارند از آن استفاده كنند(آلور[4]974:2010).

در سال 1995 ويرايش مربوط به بخش عمومي و در سال 1996 مدلي مربوط به سازمان هاي كوچك توسعه داده شد. در سال1999مهمترين بازبيني مدل EFQM صورت گرفت.  در سال2001 مدل سرآمدي EFQM ويرايش سازمان هاي كوچك و متوسط و درسال 2003 ويرايش جديدتري از مدل EFQM ارائه شد كه در زير معيارها و نكات راهنما تغييرات قابل ملاحظه اي نسبت به ويرايش سال 1999 داشت (چاوشی ،1383).

مدل EFQM در اصل به مدل مالكوم بالدريج بسيار شبيه است و تفاوت اصولي در مفاهيم و مباني با مدل مالكوم بالدريج ندارد. هر دو اين مدل ها در چارچوب مديريّت كيفيّت جامع قرار مي گيرند و ابزاري هستند براي استقرار سيستم در درون سازمان ها و نيز ابزاري هستند براي سنجش اين كه يك سازمان تا چه اندازه در جهت استقرار سيستم ها در چارچوب مديريّت كيفيّت جامع موفّق بوده است. تفاوت هايي كه بين اين دو مدل وجود دارد عمدتاًَ در حد تعداد معيارها،  امتياز دهي و رويه هاي اجرائي است و چار چوب كلّي هر دو مدل در واقع يكي است. از ميان سه مدل دمينگ و مالكوم بالدريج و EFQM كه از معروف ترين مدل هاي تعالي سازماني هستند مدل EFQM عموميّت و استقبال بيشتري در سطح جهان يافته است.

[1] Union Of Japanese Scientists And Engineers

[2] Canadian  Quality And Business Excellence Award

[3] Bosch,BT,Bull,Ciba’Geigg, Electrolux, Fiat, KIM ,Nestle ,Olivetti ,Philips, Sulzer, Volkswagen

[4] Allur

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد.

با 30% تخفیف

20000 تومان

14000 تومان

جهت خرید و دانلود فایل بر روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید

تعداد صفحات نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
51 WORD - قابل ویرایش کارشناسی ارشد و دکترا 14000 تومان
برچسب ها: , , , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه جدید

• پر کردن تمامی موارد الزامیست

• ایمیل شما فقط برای مدیر سایت نمایش داده خواهد شد