دانلود نمونه سوال پیام نور-پروژه-مقالات-پایان نامه و سوالات استخدامی

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتیتوضیحات

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی

 

 

 

payan-name-[www.RDaneshjoo.ir]

مختصر توضیحات:

چکیده:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان­های دولتی شهر دهدشت  می­باشد. پژوهش از نوع پیمایشی و به روش توصیفی-همبستگی انجام پذیرفته است. جامعه آماری در  این پژوهش شامل کلیه مدیریان و کارکنان سازمان­های دولتی شهر دهدشت می­باشد و نمونه آماری شامل 200 نفر می­باشد که از میان جامعه مورد پژوهش انتخاب شدند. تعیین نمونه های آماری از روش نمونه­گیری ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد سنجش رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان ها می باشد که توسط مقیمی(1390) از پرسشنامه نیکلاز(2011) خلاصه سازی شده است  یافته های تحقیق نشان می­دهد که بین هر چهار مولفه­ی مدیریت دانش (دانش آفرینی(خلق دانش)، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش و بکارگیری دانش) و نوآوری در سازمان ها همستگی مثبت و رابطه معنی داری مشاهده شده است. مقدار ضریب همبستگی بین مولفه­های مدیریت دانش و نوآوری سازمانی به ترتیب برای بعد دانش­آفرینی و نوآوری سازمانی برابر ((75/=r ، 56/=R2)؛ بعد ذخیره­سازی دانش و نوآوری برابر با(661/0=r، = 436/=R2)؛ بعد توزیع دانش و نوآوری برابر است با(56/= r، 385/=R2). و برای بکارگیری دانش و نوآوری سازمانی برابر است با (79/= r، 62/ =R2). همچنین دیگر یافته ها نشان می ­دهد که بین ابعاد چهارگانه مدیریت دانش، بعد بکارگیری دانش با ضریب همبستگی(79/=r) بیشترین تاثیر و توزیع دانش با ضریب همستگی 56/= r) کمترین تاثیر را بر نوآوری در سازمان های دولتی گذاشته است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

فصل اول: ادبیات تحقیق

مقدمه                                                                                                          1

طرح مسئله                                                                                                    3

اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                   5

اهداف پژوهش                                                                                                6

 فرضیه های تحقیق                                                                                          7

قلمرو پژوهش                                                                                                 7

الگوي مفهومي تحقيق                                                                                        8

تعاریف واژه هاو اصطلاحات                                                                                  9

فصل دوم:پیشینه و مبانی نظری تحقیق

تعریف دانش                                                                                                 11

سلسه مراتب دانش                                                                                         12

دسته بندي دانش سازمانی                                                                                 12

تعریف مدیریت دانش                                                                                       14

تاریخچه پیدایش مدیریت دانش                                                                           19

بحران هاي ناشی ازدانش سازمان نیافته                                                                  20

مولفه های مدیریت دانش                                                                                  21

تاثیر مؤلفه هاي مدیریت دانش بر نوآوری                                                                22

عناصر اساسي مديريت دانش                                                                              22

مفاهیم نوآوری                                                                                              24

تعریف نوآوري                                                                                               24

انواع نوآوري                                                                                                 26

سطوح نوآوري                                                                                               26

محیط سازمان نوآور                                                                                         27

نوآوری پايدار در حل مسائل سازماني                                                                     28

نقش مديريت در پرورش نوآوري در سازمان                                                              30

تکنيک هاي تقويت نوآوري در سازمان­ها                                                                 31

مبانی نظری                                                                                                 35

الگوي SECI : فرآيند خلق و تبديل دانش                                                                35

الگوي فرآيند مديريت دانش                                                                               36

الگوی دانش و مديريت نوآوري                                                                            37

پیشینه تحقیق                                                                                              39

پیشینه تحقیقات خارج از کشور                                                                           39

پیشینه تحقیقات داخلی                                                                                    41

فصل سوم: روس تحقیق

مقدمه                                                                                                        44

هدف تحقيق                                                                                                44

جامعه آماری                                                                                                45

نمونه آماری                                                                                                  45

روش های نمونه گیری                                                                                      45

اﺑﺰار گردآوری                                                                                                46

‫‪‫ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری                                                                          47

روایی (اعتبار)                                                                                               47

پایایی (اعتماد)                                                                                              48

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها                                                                       48

آمار توصیفی                                                                                                 48

آمار استنباطی                                                                                               48

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه                                                                                                        51

الف- يافته هاي توصيفي                                                                                   51

آمار استنباطی                                                                                               51

بررسی استنباطی فرضیه‌های پژوهش                                                                    52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث در باره فرضیه های تحقیق                                                                           63

محدودیت های تحقیق                                                                                      69

پیشنهادات تحقیق                                                                                          70

پیشنهادات براي تحقیقات آینده                                                                           71

منابع و ماخذ

منابع فارسی                                                                                                 72

منابع لاتین                                                                                                  75

ضمائم

پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و نوآوری در سازمان ها                                                 79

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
87 WORD - قابل ویرایش 7000 تومان
برچسب ها: , , , , , , , , ,

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه جدید

• پر کردن تمامی موارد الزامیست

• ایمیل شما فقط برای مدیر سایت نمایش داده خواهد شد