دانلود نمونه سوال پیام نور-پروژه-مقالات-پایان نامه و سوالات استخدامی

پایان نامه عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتوضیحات

پایان نامه عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

payan-name-[www.RDaneshjoo.ir]

بخشی از مطالب پایان نامه:

چكيده تحقيق:

نيل به رشد اقتصادي و افزايش ميل به سرمايه گذاري مستلزم اتخاذ سياستهاي اساسي و همه جانبه است . با پيشرفت صنعت و تكنولوژي ، بيشتر شركتهاي صنعتي در صدد توسعه فعاليتهاي اصلي خود در ساير زمينه ها مي باشند كه انگيزه چنين توسعه اي غالبا افزايش قدرت سودآوري و همچنين افزايش منافع سهامداران است . در اين مورد ايجاد محيط مناسب براي سرمايه گذاريهاي سالم و مولد و توسعه فعاليت شركتها و همچنين تقويت بازار سرمايه از جمله بورس اوراق بهادار ، از مهمترين اقداماتي كه بايد صورت گيرد .

از آنجا كه هدف سرمايه گذاران از روي آوردن به بازار سهام در نهايت افزايش ثروت ، بوده و يكي از راههاي افزايش ثروت ، افزايش ارزش سهام عادي است ، بنابراين ارائه اطلاعاتي كه بتواند آنها را در ارزيابي فعاليتها و توانايي هاي واحدهاي تجاري و انتخاب شركت مورد نظر جهت سرمايه گذاري ياري رساند ، ضروري است .

در اين تحقيق سعي بر آن گرديد كه از ميان عواملي كه مي توانند در بلند مدت بر ارزش شركت ( ارزش بازار سهام ) موثر باشند به سياست تقسيم سود ، سطح بدهي و رشد سرمايه‌گذاري پرداخته و رابطه اين متغيرهاي مالي را با ارزش شركت در جامعه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد از سال 1380 لغايت 1385 مورد بررسي و آزمون قرار دهيم .

بنابراين پس از گردآوري مباني نظري موضوع و تدوين فرضيه هاي تحقيق اقدام به جمع آوري و تهيه اطلاعات گرديد. در نهايت فرضيه ها بر اساس آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون آزمون t و آزمون F با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفتند.

 

فهرست مطالب:

چكيده تحقيق

فصل اول كليات

مقدمه

بيان مساله (تعريف موضوع)

اهميت موضوع تحقيق

هدف و علت انتخاب موضوع

فرضيه‌هاي تحقيق

تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي

1) ارزش شركت ((FirmValue ))

2)سود تقسيم نشده (Retained Earnings)

3)سود تقسيم شده ((DIVIDEND))

4)سود تقسيمي هر سهم (( DPS))

5)بدهي ((DEBT))

6) داراييها ((ASSETS))

داراييها معرف منابع اقتصادي است كه در نتيجة فعاليتها و رويدادهاي گذ شته توسط يك

7) مخارج سرمايه اي((CAPITAL EXPENDITURE ))

8) رشد مخارج سرمايه اي

9)نسبت سود تقسيم نشده به سود تقسيم شده

10) نسبت بدهي به مجموع داراييها

11)ساختار سرمايه (( STRUCTURE CAPITAL ))

روش تحقيق( متد لوژي)

قلمرو تحقيق

استفاده كنندگان از تحقيق

تشريح فصول آتي

فصل دوم ادبيات موضوعي وپيشينه تحقيق

فصل سوم روش تحقيق (متد لوژي )

فصل چهارم تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق

فصل پنجم خلاصه ، تفسير نتايج وپيشنهادات تحقيق

فهرست منابع و ما خذ

فصل دوم ادبيات تحقيق (پيشينه تحقيق)

مقدمه

( مفاهيم ارزش )

1ـ ارزش دفتري

2ـ ارزش سهام برمبناي قيمت جايگزين دارائيها پس از كسر بدهيها

3ـ ارزش بازار

4 ـ ارزش با فرض انحلال3 ( ارزش تصفيه )

5ـ ارزش با فرض تداوم فعاليت شركت

6ـ ارزش ذاتي

ارزيابي شركتها

تصميمات اساسي مديريت مالي

تصميمات تقسيم سود سهام

تصميمات تأمين مالي

تصميمات سرمايه گذاري

تصميمات تقسيم سود وسود انباشته

نظريه سنتي

نظرية ميلر و موديلياني

سود تقسيمي در مقايسه با سود سرمايه

تئوري «نامربوط بودن سود تقسيمي »

تئوري «پرنده اي در دست»

تئوري اولويت مالياتي

مفروضات مربوط به محتواي اطلاعاتي يا هشداردهنده

تعيين نسبت سود تقسيمي مطلوب الگوي سود تقسيمي باقيمانده

سرمايه‌گذاريهاي مجددسود سهام

تصميمات تأمين مالي

تئوري ساختارسرمايه

اثر ماليات

تئوري داد و ستد ( تئوري مصالحه يا تئوري توازي ايستا )

تئوري ساختار سرمايه الگوي هشدار دهنده

نسبتهاي اهرم مالي

1) تعيين نمودن منابع وجوه

2) اندازه گيري نمودن ريسك تامين مالي

3) پيش بيني دور نماي استقراض

صرفه جوييهاي مالياتي ناشي از تامين مالي از طريق بدهي

تجديد سرمايه‌گذاري با استفاده از اهرم مالي

تصميمات مخارج سرمايه اي Capital Expenditures decisions

انواع سرمايه‌گذاري

اهميت مخارج سرمايه اي

پيشينه تحقيق

فصل سوم روش تحقيق

مقدمه

فرضيه‌هاي تحقيق

مباني تئوريكي فرضيه‌هاي تحقيق

متغيرهاي مورد مطالعه و روش اندازه گيري آنها

1 . متغير وابسته

2. متغيرهاي مستقل

جامعه آماري

انتخاب نمونه

قلمرو زماني تحقيق

روش جمع آوري اطلاعات

نحوه آزمون فرضيه‌هاي تحقيق

رگرسيون

ضريب تعيين R2

آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيون ـ آزمون t 1

آزمون معادله رگرسيون ـ آزمون F 1

آزمون ضرايب همبستگي

مقدار احتمال (P-Value)

تحليل باقي مانده ها

الف ) نرمال بودن باقي مانده ها

ب ) صفر بودن مجموع باقي مانده ها

ج ) عدم خود همبستگي بين باقي مانده ها

د ) ثابت بودن واريانس

آمار توصيفي تحقيق

آزمونهاي اضافي تحقيق

فصل چهارم نتايج آماري

مقدمه

آمار توصيفي داده هاي تحقيق

آمار استنباطي ‌

تجزيه وتحليل آماري

آزمون فرضيه اول در صنايع مختلف

آزمون فرضيه اول در گروه بندي شركتها براساس اندازه شركت ‌

آزمون فرضيه سوم در صنايع مختلف

آزمون فرضيه سوم در گروه بندي شركتها برحسب اندازه شركت

نتايج رگرسيون چندگانه بين كليه متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق

ماتريس ضرايب همبستگي

فصل پنجم بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه

خلاصه تحقيق

تحليل آماري و تفسير نتايج

پيشنهادات ارائه شده با توجه به نتايج حاصل از تحقيق

پيشنهادات جهت تحقيقات آتي

محدوديتهاي تحقيق

 

منابع و مأخذ

الف ) كتب

1- ريمونديي . نوو ، مديريت مالي، ترجمه و اقتباس دكتر علي جهانخاني و علي پارسائيان – جلد دوم – انتشارات سمت – بهار 1379.

2- اوجين اف – بريگام ، لوئيس سي ،گاپنسكي ، فيليپ آر . دي وز ، مديريت مالي ( ميانه ) ترجمه ، دكتر علي پارسائيان ، انتشارات ترمه ، بهار 1382.

3- دكتر تقوي ، مهدي ،مديريت مالي1- انتشارات پيام نور ، ارديبهشت 1376 .

4- هامپتون ، وارون و … مديريت مالي ،‌ترجمه ، دكتر حميد رضا وكيلي فرد – مسعود وكيلي فرد ، جلد اول ، انتشارات علمي فوج ، 1380

5- عالي ور – عزيز ، حسابداري صورتهاي مالي اساسي ، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي ، چاپ اول ، 1366

6- جيمز سي . ون هورن ، مدبريت مالي ، ترجمه دكتر محسن دستگير ،‌مركز چاپ و نشر كتب دانشگاهي خوزستان ، چاپ اول ، تابستان 1369

7- دامودار گجراتي ، مباني اقتصاد سنجي ،‌ترجمه دكتر حميد ابريشمي ، جلد دوم ، انتشارات مشهد ، سال 1377.

8- آذر ـ عادل ، مؤمني ـ منصور ، آمار و كاربرد آن در مديريت ، جلد دوم ، انتشارات سمت ، سال 1379

9- نوروش . ايراج ، شيرواني . رضا ، فرهنگ حسابداري نوروش ، انتشارات ايمان ، چاپ دوم ، 1379.

10- دلاور . علي ، مباني نظري و عملي در علوم پژوهش در علوم انساني و اجتماعي ، انتشارات رشد ، 1380 .

 

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد.

با 12% تخفیف

4000 تومان

3500 تومان

جهت خرید و دانلود پایان نامه بر روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
135 WORD 3500 تومان
برچسب ها: , ,

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه جدید

• پر کردن تمامی موارد الزامیست

• ایمیل شما فقط برای مدیر سایت نمایش داده خواهد شد