دانلود نمونه سوال پیام نور-پروژه-مقالات-پایان نامه و سوالات استخدامی

بررسی آثار میزان خالص سرمایه درگردش شرکت ها بر بازدهی آنها در بورس اوراق بهادار تهرانتوضیحات

بررسی آثار میزان خالص سرمایه درگردش شرکت ها بر بازدهی آنها در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

word[www.Rdaneshjoo.ir]

بخشی از مطالب پروژه :

چکيده

در این پژوهش سعی برآن شده که ارتباط بین سرمایه درگردش و سود خالص عملیاتی شرکت هاي پذیرفته شده سهامی عام در بورس اوراق بهادارتهران مورد بررسی قرارگیرد. در این پژوهش سرمایه در گردش یکی از مهم ترین عوامل بقای شرکت ها می باشد . هدف این پژوهش بررسی آثار خالص سرمایه در گردش بر بازدهی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. خالص سرمایه در گردش به عنوان متغیر مستقل شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودي ها، دوره حساب هاي پرداختنی، چرخه تبدیل وجه نقد و براي سنجش و اندازه گیري بازدهی واحد تجاري از معیار سود خالص عملیاتی به عنوان متغیر وابسته استفاده گردیده است. جامعه آماري پژوهش شامل 223 شرکت سهامی عام تحت نظر بورس اوراق بهادار تهران طی 3 سال است .همچنین براي آزمون از رگرسیون تک متغیره، تحلیل واریانس (Anova) در نرم افزار (SPSS)استفاده شده است.

نتایج این پژوهش حاکی از این است که بین سرمایه در گردش با سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.

1-1 مقدمه

سرمایه درگردش ازاقلام مهم دارائی هاي واحدها و بنگاه هاي اقتصاد  تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد و اهمیت روز افزون آن باعث شده است که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مدیریت مالی درآید به طوري که می توان آن را به عنوان بخشی ازسرمایه گذاري در دارایی­ها به حساب آورد. اصلی ترین موضوع در سرمایه درگردش و مدیریت آن، فعالیتهاي مالی وعملیاتی کوتاه مدت شرکت ها است که این فعالیت ها شامل مواردي مثل خرید مواد خام، پرداخت نقدي بهاي مواد خام، تولید و فروش محصولات و جمع آوري وجوه نقد حاصل از فروش محصولات است و از طرفی تداوم فعالیت هاي بنگاه هاي اقتصادي تا میزان زیادي به مدیریت منابع کوتاه مدت آنها بستگی دارد، زیرا فعالیت هاي مالی و عملیاتی در یک دوره عادي که معمولاً سالانه است به شناخت سرمایه درگردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود، به طوري که شرکت بتواند به موقع جوابگوي تقاضاي مشتریان باشد همگی دال بر اهمیت سرمایه درگردش در واحدهاي تجاري دارد و هرگونه تصمیمی در این موارد که توسط مدیران واحد تجاري اتخاذ می شود اثرات شدیدي بر بازدهی عملیاتی واحدهاي تجاري می گذارد که این باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهام داران خواهد شد. (رود پشتی، 1389)

در شرکت هاي بسیار بزرگ، تعدادي مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژي خود را صرف اداره سرمایه درگردش شرکت می نمایند که این به دلیل اهمیت سرمایه درگردش می باشد. شرکت ها می توانند با استفاده صحیح و مناسب از سرمایه درگردش و اتخاذ سیاست هاي مناسب در ارتباط با آن، در جهت بهبود وضعیت نقدینگی و حفظ سرمایه گذاري هاي اولیه، اقدامات اساسی و مورد نیاز را انجام دهند. (فان و نصیر، 2008)

 

فهرست مطالب:

فصل اول :  کلیات

-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 بیان مسأله پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-5 سوال ها ي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-6 فرضیه هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-7 روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-8 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-9 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-10 اصطلاحا ت کلیدي و تعاریف واژه ها…………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2-1پژوهش ها ي داخلی……………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2-2 پژوهش ها ي خارجی………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-3 سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-4 مديريت سرمايه در گردش و سودآوري شركت: يك چرخه بهينه تبديل وجه نقد …………………… 14

2-5 مدیریت سرمایه در گردش، گردش نقدی عملیاتی و عملکرد شرکت…………………………………………. 14

2-6 استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………… 15

2-7 چرخش وجه نقد…………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-8 سيستم اطلاعات سياستگزارى مديريت مالى……………………………………………………………………………….. 17

2-8-1 مراحل سيستم اطلاعات سياستگزارى مديريت مالى………………………………………………………………. 18

2-8-2 تعیین اولویت های اطلاعاتی …………………………………………………………………………………………………… 18

2-8-3 خط مشی های سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………. 18

2-8-4 اهداف خط مشی های سرمایه در گردش………………………………………………………………………………… 19

2-9 عوامل موثر و مهم بر ضرورت نگهداری سرمایه درگردش ………………………………………………………….. 20

2-10 مدیریت دارائی های جاری…………………………………………………………………………………………………………. 21

2-11 مدیریت بدهی جاری………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-12 میزان مورد نیاز سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………….. 23

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-2 متغیرهاي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-2-1 متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-2-2 متغیرهاي مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-2-3 متغیرهاي کنترل………………………………………………………………………………………………………………………. 29

3-3 مدل پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-4 مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-5 جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….. 31

3-6 روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………. 32

فصل چهارم: تصریح و برآورد مدل

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………… 34

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

5-2 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. 42

5-3  پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

5-4 پیشنهادات تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………………………………….. 45

5-5  محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

5-6 مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

فهرست جداول

جدول (4-2-1) آنالیز واریانس آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………… 35

جدول (4-2-2) رگرسیون آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………… 36

جدول (4-2-3) آنالیز واریانس آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………………… 36

جدول (4-2-4) رگرسیون آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………………………….. 37

جدول (4-2-5) آنالیز واریانس آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………….. 38

جدول (4-2-6) رگرسیون آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………. 38

جدول (4-2-7) آنالیز واریانس آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………….. 39

جدول (4-2-8) رگرسیون آزمون فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………… 40

 

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد.

جهت خرید و دانلود پروژه بر روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید

 

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
50 WORD 6000 تومان
برچسب ها: , , , ,

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه جدید

• پر کردن تمامی موارد الزامیست

• ایمیل شما فقط برای مدیر سایت نمایش داده خواهد شد