دانلود نمونه سوال پیام نور-پروژه-مقالات-پایان نامه و سوالات استخدامی

دانلود پایان نامه تاثیر اهرم مالی جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سودتوضیحات

دانلود پایان نامه تاثیر اهرم مالی جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود

 

 

payan-name-[www.RDaneshjoo.ir]

پایان نامه تاثیر اهرم مالی جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بخشی از مطالب پایان نامه :

سياست تقسيم سود يکی از موضوعات اساسی در مباحث مديريت مالی است. با توجه به نوسانات ايجاد شده در شاخص های بورس اوراق بهادار، تقسيم سود به موضوعی مهم برای افزايش ثروت سهامداران تبديل شده است. از يک طرف مديران شرکت ها خواهان تقسيم سود کمتر و سهامداران خواهان دريافت سود تقسيمی بيشتری هستند. برای افزايش عايدات، مديران بايد از مدل های تقسيم سود و عوامل موثر بر سياست تقسيم سود آگاهی داشته باشند.

در اين پژوهش تاثير اهرم مالی، جريان نقد عملياتی و اندازه شرکت بر سياست تقسيم سود شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار می گيرد. بدين منظور سه فرضيه تدوين گرديده است. در فرضيه اول تاثير اهرم مالی بر سياست تقسيم سود، در فرضيه دوم تاثير جريان نقد عملياتی بر سياست تقسيم سود و در فرضيه سوم تاثير اندازه شرکت بر سياست تقسيم سود مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به مبانی نظری و ادبيات موضوع برای تجزيه و تحليل داده ها، برای آزمون سه فرضيه يک مدل رگرسيون چند متغيره مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری، شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1389 می باشد. برای تعيين نمونه آماری، از روش حذف سيستماتيک استفاده شده است که در نهايت 74 شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها بيانگر تاييد هر سه فرضيه مورد بررسی با استفاده از داده های تابلويی می باشد. به بيان ديگر رابطه منفی و معنی دار بين اهرم مالی و سياست تقسيم سود و همچنين رابطه مثبت و معنی دار بين جريان نقد عملياتی و اندازه شرکت با سياست تقسيم سود وجود دارد.

 فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

1-2- شرح و بيان مساله پژوهشی

1-3- اهداف پژوهش

1-4 – اهميت و ارزش پژوهش

1-5- فرضيه های پژوهش

1-6- جامعه آماري وروش نمونه­گيري

1-7- روش پژوهش

1-8- روش و ابزار گردآوری داده ها

1-9- کليد واژه ها

1-10- خلاصه فصل

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه

2-2- سود

2-2-1-سود تقسيمي هر سهم

2-2-2- اهداف تقسيم سود توسط شركت ها

2-2-3- اهداف گزارشگري سود خالص

2-2-4- نحوه تخصيص سود

2-3- سياست هاي متداول تقسيم سود در شركت ها

2-3-1- تقسيم سود نقدی

2-3-2- سهام جايزه (سود سهمی)

2-3-2-1- مزايای تقسيم سود به صورت توزيع سهام

2-3-3- تجزيه سهام

2-3-4- بازخريد سهام

2-3-4-1- مزايا و معايب بازخريد سهام

2-4- نظريه های سياست تقسيم سود

2-5- محدوديت‌هاي مؤثر بر تقسيم سود و عوامل کنترل کننده آن

2-5-1- محدوديت قانوني

2-5-2- وضعیت نقدینگی شرکت

2-5-3- محدوديت‌هاي قرار داد اوراق قرضه

2-5-4- توانایی شركت در دست یابی به بازارهاي پول و سرمايه

2-5-5- توجه به سياست هاي رشد و توسعه شركت

2-5-6- تأثير آثار مالياتي تقسيم سود بر آينده شركت

2-5-7- وضعيت درآمدي سهامداران

2-5-8- علایق سهامداران

2-5-9- كنترل و اداره امور شركت

2-5-10- هزينه‌هاي انتشار ( هزينه فروش سهام جديد )

2-5-11- فرصت های سرمايه گذاری سود آور

2-5-12-نوع سهامداران

2-5-13- علامت دهی و محتوای اطلاعاتی تقسيم سود

2-5-14- درجه اهرم مالی

2-6- ديدگاه ‌هاي موجود درباره سود تقسيمي

2-6-1- نظريه عدم ارتباط سياست هاي تقسيم سود با قيمت سهام

2-6-2- نظريه ارتباط سياست هاي تقسيم سود با قيمت سهام

2-6-2-1- مدل گوردون

2-6-2-1- 1- الزامات مدل گوردون

2-6-2-2- مدل پرنده در دست

2-6-2-3- مدل والتر

2-6-2-4- تئوري مشتري سود سهام

2-6-2-5- تئوري علامت‌دهي سود سهام

2-7- بازده سهام

2-7-1- بازده سهام از ديدگاه سرمايه گذار ( سهامدار )

2-7-2- بازده سهام از ديدگاه شركت

2-7-3- بازده تحقق يافته

2-7-4- محاسبه نرخ بازده مورد انتظار سهامدار

2-7-4-1- ارزشيابي در شرايط ثبات سود سهام

2-7-4-2- ارزشيابي در شرايط ثبات رشد سود سهام

2-7-4-3- ارزشيابي در شرايط رشد متغير سود سهام

2-7-5- تاثير تغييرات سود سهام بر قيمت و بازده سهام

2-7-6- تأثيرتئوري هاي مختلف سياست هاي تقسيم سود بر بازده سهام

2-8- عوامل تاثير گذار بر سياست تقسيم سود

2-8-1- اهرم مالی و سياست تقسيم سود

2-8- 2- جريان نقد عملياتی وسياست تقسيم سود

2-8-2-1- رابطه جريان نقد عملياتی و سياست تقسيم سود

2-8-3- اندازه شرکت و سياست تقسيم سود

2-8-3-1- رابطه اندازه شرکت وسياست تقسيم سود

2-9- پيشينه پژوهش

2-9-1- پژوهش های خارجي

2-9-2- پژوهش های داخلي

2-10- خلاصه فصل

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه

3-2- نوع پژوهش

3-3- فرضیه های پژوهش

3-4- قلمرو پژوهش

3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش

3-4-2- قلمرو مکانی پژوهش

3-4-3- قلمرو زمانی پژوهش

3-5- نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گيری

3-6- روش و ابزارگردآوری داده های پژوهش

3-7- مدل و متغیرهای پژوهش

3-8- مراحل محاسبه متغيرها

3-8-1- جمع آوری داده ها

3-8-2- نحوه محاسبه متغيرهاي پژوهش

3-9- روش های آماري مورد استفاده در پژوهش

3-9-1- مزاياي استفاده از داده‌هاي تركيبي

3-9-2- معايب استفاده از داده‌هاي تركيبي

3-9-3- روش های تخمین با استفاده از داده های ترکیبی

3-10- آزمون های آماری

3-10-1- تحلیل رگرسیون

3-10-1- فروض مدل رگرسيون خطی کلاسيک

3-10-1- 1-آزمون خود همبستگی

3-10-1-2-هم خطي

3-10-2- آزمون معني دار بودن ضرايب رگرسيون (آزمون t )

3-10-3- آزمونF (معناداری مدل)

3-13-4- ضريب تعيين

3-10-5- آزمون مانايي

3-10-6-آزمون F ليمر

3-10-7- روش هاي تخمين مدل با داده هاي تابلويي

3-10-7-1- آزمون هاسمن

3-11- خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه

4-2- آمار توصيفی

4-3- مانايی متغيرهای پژوهش

4-4- روش های بر آورد مدل

4-5- آزمون فرضيه های پژوهش

4-5-1-آزمون فرضيه اول

4-5-2- آزمون فرضيه دوم

4-5-3- آزمون فرضيه سوم

4-6- خلاصه فصل

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه

5-2- خلاصه موضوع پژوهش

5-3- نتايج آزمون فرضيه ها

5-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول

5-5- نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم

5-6- نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم

5-7- محدوديت هاي پژوهش

5-8- پيشنهادهای پژوهش

5-8-1- پيشنهادهای کاربردي مبتني بر فرضيه هاي پژوهش

5-8-2- پيشنهادهايی براي پژوهش هاي آتي

5-9- خلاصه فصل

فهرست منابع

پیوست 1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

پیوست 2: آزمون مانایی متغیرهای پژوهش

پیوست 3: نتایج آزمون F لیمر برای بررسی روش برآورد مدل رگرسیونی

پیوست 4: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین روش اثرات ثابت و تصادفی

پیوست 5: نتایج برآورد مدل با استفاده از روش داده ­های تابلویی – اثرات تصادفی

فهرست جدول ها

جدول (3-1): شرکت های عضو نمونه آماری

جدول (4-1): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

جدول (4-2): آزمون مانایی متغیرهای پژوهش

جدول (4-3): نتایج آزمون F لیمر برای بررسی روش برآورد مدل رگرسیونی

جدول (4-4): نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین روش اثرات ثابت و تصادفی

جدول (4-5): نتایج برآورد مدل با استفاده از روش داده ­های تابلویی – اثرات تصادفی

فهرست نمودارها

شکل (2-1): تقسیم مبلغ ثابت سود بین سهامداران

شکل (2-2): سیاست تقسیم سود متغیر

 

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد.

 

جهت خرید و دانلود پایان نامه بر روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید

قیمت
13500 تومان
برچسب ها: , ,

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه جدید

• پر کردن تمامی موارد الزامیست

• ایمیل شما فقط برای مدیر سایت نمایش داده خواهد شد