دانلود نمونه سوال پیام نور-پروژه-مقالات-پایان نامه و سوالات استخدامی

پروژه خودكارآمدي اضطراب حل مسئله دانشجويانتوضیحات

پروژه خودكارآمدي اضطراب حل مسئله دانشجويان

 

word-icon-16358

خودكارآمدي اضطراب حل مسئله دانشجويان شهر خوي

بخشی از مطالب پروژه:

چكيده

تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بررسي رابطه خود كارآمدي با اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز خوي در سال تحصيلي 92-91 انجام گرديده است. روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي- همبستگي مي باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجويان دانشگاه پيام نور كه در سال تحصيلي 92-91 مشغول به تحصيل هستند تشكيل مي دهند. و نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس به تعداد 50 نفر(دختر32 و پسر18) انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي خودكارآمدي عمومي، اضطراب بك و پرسشنامه حل مسئله (PSL) جهت اندازه گيري متغيرها استفاده شد. جهت تجزيه تحليل اطلاعات از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار و واريانس) و آمار استنباطي (آزمون همبستگي پيرسون) استفاده شده است. اطلاعات حاصل با نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و نشان دادند كه بين خودكارآمدي و اضطراب رابطه منفي و معنادار وجود دارد. همچنين بين خودكارآمدي و حل مسئله رابطه مثبت و معنادار مشاهده گرديد. همچنين نتايج نشان داد كه متغيرهاي خودكارآمدي، اضطراب و حل مسئله در ميان دانشجويان پيام نور خوي متفاوت نيست.

فهرست مطالب :

چكيده

فصل اول كليات پژوهش

1-1) مقدمه

1-2)بيان مسئله

1-3) ضرورت تحقيق

1-4) اهداف تحقيق

1-5) فرضيه هاي تحقيق

1-6) تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها

فصل دوم مباني نظري و پيشينه پژوهش

مقدمه

2-1) خودكارآمدي

2-1-1) مفهوم خود كارآمدي

2-1-2) برداشت انسان از خودكارآمدي

2-1-3) تأثير خود كارآمدي بر فرايندهاي انگيزشي

2-1-4) باورهاي خود كارآمدي

2-1-5) خود كار آمدي و خود نظم بخشي

2-1-6) داوري درمورد سطح خود كار آمدي

2-2) اضطراب

2-2-1) مفهوم اضطراب

2-2-2) اضطراب به عنوان پاسخ درونی

2-2-3) ديدگاه پزشكي

2-2-4) دیدگاه روانشناسی

2-2-5) نظريه كتل

2-3) حل مسئله

2-3-1) مفهوم حل مسئله

2-3-2) مهارت هاي حل مسئله

2-3-3) الگوهاي حل مسئله

2-3-4) عوامل حل مسئله

2-4) پيشينه پژوهش

2-4-1) تحقيقات داخلي

2-4-2) تحقيقات خارجي

فصل سوم روش شناسي پژوهش

3-1) مقدمه

3-2) روش پژوهش

3-3 ) جامعه آماري

3-2) شيوه نمونه گيري

3-2) ابزارهاي اندزه گيري

3-2-1) پرسشنامه خود كارآمدي عمومي(GSE) شوارتز و جروسلم

3-2-2) پرسشنامه اضطراب بك

3-2-3) پرسشنامه حل مسئله (PSL) هپنر و پترسون

3-7) روش تجزيه و تحليل اطلاعات

3-7-1 ) آمار توصيفي

3-7-2 ) آمار استنباطي

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها

4-1) مقدمه

4-2) توصيف داده ها

4-2-1) توصيف جنسيتي پاسخگويان

4-2-2) توصيف سني پاسخگويان

4-2-2) توصيف رشته تحصيلي پاسخگويان

4-2-4) آماره هاي توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق

4-3) تحليل داده ها

4-3-1) فرضيه اول تحقيق

4-3-1) فرضيه دوم تحقيق

4-3-1) فرضيه سوم تحقيق

4-3-1) فرضيه چهارم تحقيق

4-3-1) فرضيه پنجم تحقيق

فصل پنجم نتيجه گيري

5-1) مقدمه

5-1) بررسي فرضيه ها

5-2-1) بررسي فرضيه اول

5-2-1) بررسي فرضيه دوم

5-2-1) بررسي فرضيه سوم

5-2-1) بررسي فرضيه چهارم

5-2-1) بررسي فرضيه پنجم

5-3) محدوديتهاي تحقيق

5-4) پيشنهادهاي تحقيق

5-4-1) پيشنهادهاي كاربردي

5-4-2) پيشنهادهاي پژوهشي

منابع

 

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و به ایمیل شما ارسال میگردد.

تخفیف ویژه 

5000 تومان

3900 تومان

جهت خرید و دانلود فایل پروژه بر روی پرداخت آنلاین کلیک نمایید

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
90 WORD 3900 تومان
برچسب ها: , , , , ,

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه جدید

• پر کردن تمامی موارد الزامیست

• ایمیل شما فقط برای مدیر سایت نمایش داده خواهد شد